През новата 2016/2017 учебна година ПГСС - Хасково обявява прием по ПРОФЕСИИТЕ  "ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА" , "ФЕРМЕР".

Приемът ще се извършва след  завършено основно образование.

БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ!

Прочети още...

Учителски колектив в ПГСС – Хасково


1. Маргарита Топалова – Директор, спец. по История и цивилизация и География и икономика

2. Петър Георгиев – Пом.директор АСД, спец. Агроном  - Лозароградинар

3. инж.Ангел Николов – спец.Транспорт и енергетика, машинен инженер, учител по практика

4. инж.Боян Бонев – спец.Експлоатация на автотранспортна техника, учител по обучение на водачи на МПС, учител по теория и практика

5. инж.Венета Иванова – спец.Механизация на земеделието, машинен инженер, учител по селскостопански дисциплини

6. Ренета Станчева – учител по Български език и литература и по Английски език

7. Лиляна Желева – учител по Руски език и по Български език и литература

8. Димитрийка Георгиева – учител по математика, физика и ИТ

9. Христина Асенова – Ръководител комп.кабинети, учител по Математика, информатика и ИТ

10. Павлина Зафирова – учител по  История и цивилизация и География и икономика и дисциплините от Философски цикъл

11. Паско Желев – учител по Физическо възпитание и спорт

12. инж.Ангел Стоянов – спец.Селскостопанска техника, ръководител на курсовете за придобиване на правоспособност по специализирани категории

 

FПрофесия ТЕХНИК НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

Специалност Механизация на селското стопанство

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! - 26 ученици
  • Балообразуващи предмети

              - Физика и астрономия
              - Биология и здравно образование
              - Технологии


Дневна и самостоятелна форма на обучение

Учебният план можете да изтеглите от тук.

 

FПрофесия ФЕРМЕР

Специалнност Производител на селскостопанска продукция

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! - 26 ученици
  • Балообразуващи предмети

             - Биология и здравно образование

            - Физика и астрономия

            - Технологии

 

Дневна форма на обучение

 

FПрофесия ФЕРМЕР 

Специалност „ЗЕМЕДЕЛЕЦ”

  • Прием след завършено основно образование /8 клас/. БЕЗ ПРИЕМЕН ИЗПИТ! – 35 ученици
  • Балообразуващи предмети

             - Биология и здравно образование

            - Физика и астрономия

            - Технологии

Задочна и самостоятелна форма на обучение

Учебният план можете да изтеглите от тук.

 

УЧЕНИЦИТЕ ПРИДОБИВАТ ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС -

КАТЕГОРИИ "В", "Ткт", "Твк" и "Твк-З"!

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА :

  • СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ;
  • ОБЩЕЖИТИЕ И СТОЛОВА;
  • ПРАКТИКА В ЧУЖБИНА;
  • РАБОТА ОСИГУРЕНА ОТ НАШИ ПАРТНЬОРИ;

ПГСС – гр. Хасково е наследник и приемник на най-старото професионално училище в Хасковски и Кърджалийски регион. Със Заповед №958 от 24 септември 1901 г. В гр. Хасково и открито двегодишно практическо земеделско училище, в което се изучават учебни дисциплини като полевъдство, градинарство, овощарство, винарство, лозарство, животновъдство и др. Учебното заведение е подготвяло добри стопани и домакини, съдействало е за внедряване на земеделската наука в практиката и за подобряването на селския бит.

След 9-ти септември 1944 г. до 1948 г. училището е трансформирано в девическа земеделска гимназия, а от 1948 г. до 1952 г. е мъжка земеделска гимназия. След 1952 г. учебното заведение е смесен селскостопански техникум с две специалности – полевъдство и животновъдство. През 1959 г. в техникума са открити 9 задочни паралелки.

От 1935 г. до 1969 г. към ССТ функционира метеорологична станция.

През 1956 г., след създаването на ТКЗС, се появява необходимост от технически кадри за селското стопанство. С постановление на Министерски съвет от 31.10.1956 г. и Заповед №1-7311 в Хасково се открива Машинно-тракторно училище, в което се разрешава да се приемат младежи със седмокласно и средно образование. Първият директор на МТУ е Милю Русев.

През 1989 г. с решение на Педагогическия съвет на училището се предлага МТУ да прерасне в Техникум по механизация и електрификация на селското стопнство. Предложението е утвърдено от образователното министерство.

През учебната 1962/1963 г. е открит Техникумът по механизация на селското стопанство.

Със Заповед №Д-9 I-351 на Министерството на просветата и културата от 04.06.1973 г. под името Техникум по механизация на селското стопанство и Селскостопанският техникум се обединяват под името Техникум по механизация и автоматизация на селското стопанство "Иван Райков".

Бившият ССТ е наследник на Земеделското училище, основано през 1901 г. ТМАСС започва учебната 1973/1974 г. с 40 паралелки ДФО и 19 ЗФО, с 2034 ученици и121 преподаватели. След обединението директор на училището е инж. Валентин Киряков, който заема тази длъжност до пенсионирането си. От учебната 1988/1989 г. като директор на ТМАСС е назначен инж. Бойдьо Бойдев.

През 1993 г. директор на Техникума става инж. Гено Янчев. След неговото пенсиониране през 1998 г. ръководството на ТМАСС поема инж. Ованес Гарабедян. От края на 2011 г. директор на училището е Маргарита Топалова.
Със заповед на МОН от 07.04.2003 г. ТМАСС се преименува в Професионална гимназия по селско стопанство.

До 1993 г. учениците от ПГСС са придобивали категория "С" /за управление на товарен автомобил/, след което получават правото да се обучават за категория "В". От 2008 г. в ПГСС се организират курсове за категориите "Ткт", "Твк" и "Твк-З".

Прочети още...