От 06.10.-10.10.2014 г. се проведе обучение по Национална програма за учители инженери по професионална подготовка  в CERN – Женева, Швейцария.От Професионална гимназия по селско стопанство – град Хасково, участва инж. Венета Иванова – учител по професионална подготовка.

 

CERN е Европейска организация развиваща се в областта на физиката на елементарните частици. Основан е от 12 европейски държави през 1954 г.Историята на тази организация е история за успех и сътрудничество. Днес в CERN членуват 21 страни – членки /България е 20-ата от тях/ и протоколи за сътрудничество с още 40 страни, като отдавна е надрасъл своите европейски граници и се е превърнал в световна лаборатория,с 2300 постоянни сътрудници, 1000 стипендианти и близо 11 000 асоцирани изследователи от над 100 националности от цял свят. България става официална страна член на CERN след като ратифицира Конвенцията за членство в CERN  и предава договора на UNESCO на 11 юни 1999г.

 

Мисията на CERN е да:

 

- Разширява границите на знанието – изучава тайните на Големия Взрив.

 

- Да развива нови технологии, които намират приложение в различни области:

 

- Помага на медицината за ранна диагностика  и терапия на туморни заболявания.

 

 -Създадена е нова версия на глобалната мрежа – решетка /ГРИД/.

 

-Развива и ред образователни програми , поддържа инициативата за свободен достъп до научната информация /OpenAccess/.

 

- Тук е създадена и глобалната мрежа УЕБ /www,през 1989 г., което промени необратимо развитието на човешката цивилизация.

 

- Обединява хора от различни страни и култури . Подготвя учени и инженери.

 

В CERNса изградени мощни съоръжения, т.н. ускорители –те ускоряват частиците до екстремно високи енергии и ги сблъскват с други частици /изследват се събитията при тези сблъсъци/. CERN разполага с каскада от ускорители, започва се с линейните ускорители, минава се през кръговия ускорител, докато се стигне до Големия  Адронен  Колайдер /LargeHadronCollider/LHC. Колайдер – защото се ускоряват насрещни снопове от частици. Ускорителите се правят все по – големи, за да се постигнат все по – високи скорости при ускоряването на частиците и съответно по – големи енергии при сблъсъците между тях, което води до по – задълбочено навлизане в структурата на антиматерията. Проектът LHC/Големият адронен колайдер/направи CERN световен лидер в областта на физиката и  елементарните частици.

 

Основни цели:

 

Произходът на масата, природата на Тъмната материя, Първичната плазма, Материя и антиматерия.

 

Първата фаза на експериментите на колайдера беше увенчана с откриването през м. юли 2012 г.на предсказания преди половин  век бозон на Хигс, който беше единственият липсващ елемент в Стандартния модел на фундаменталните взаимодействия. Бе присъдена Нобелова награда по физика за 2013 г. на FrançoisEnglert  и  PeterW.Higgs„за теоретичното откритие на механизъм, помагащ за разбиране произхода на масата на елементарните частици”, който наскоро е потвърден чрез наблюдението на предсказаната фундаментална частица от експериментите ATLAS иSMC на големия андронен колайдер в CERN.

 

Това обучение на български учители инженери има за цел не само да надгради и повиши техните знания в областта на физиката и инженерните технологии, а чрез тях да достигне до учениците. Да ги мотивират да са по – прилежни в часовете по физика,  информатика и специалните предмети. Да продължат образованието си в областта на физиката, инженерните науки и информатика. Насърчаване на любознателността и креативността на учениците. Докосване до съвременната наука, която се развива в CERN.

 

Развиване и подобряване квалификацията на учителите. Изграждане на професионални мрежи между учителите.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Изготвил:

 

                                                                             инж. Венета Иванова – ПГСС, Хасково