За трета поредна година работим по проект "Ученически практики", с нашият партньор ЗКПУ "Дружба" - Болярово. Учениците ни работят с нова и съвременна земеделска техника и придобиват нови практически знания и умения. Участниците в проекта са ученици от 10 до 12 клас, като наставникът им, дава насоки в работата им.

 

Прочети още...

Прочети още...

По проект "Съвременна техника – успешна реализация" от Национална програма"Модернизиране на професионалното образование" финализиран през изминалата есен бе закупен трактор , модел "McCormic"

Вече трета година училището работи по проект Проект BG051PO001-3.1.03-0001 "Квалификация на педагогическите специалисти" Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В училището работят 4 клуба и 2 секции, съобразени с желанията и интересите на учениците.

 

Втора година работим по проекта, съвместно с ЗКПУ "Дружба" – кв.Болярово, гр.Хасково, където нашите ученици придобиват нови практически знания и затвърждават усвоените вече знания от теоретичното си обучението.

През 2013г. бе спечелен и осъществен проект за оборудване на 2 нови компютърни зали, всяка с по седем терминални работни станции и сървър към тях.